Activiteiten 2018

Datum
Thema
Gastsprekers
Gespreksleiding
Plaats
27 maart 2018 Immigratie: Hoe lang gaat dat nog door? Prof. James Kennedy Het Pluspunt, Albardakade 5, Geuzenveld
28 februari 2018 Verkiezingsdebat vertegenwoordigers van SP, D’66, DENK, PvdA en VVD Pieter Webeling Honingraat, Slotermeerlaan 103H
31 januari 2018 Samen voor een goede Thuiszorg Coby Groenendijk (SP) en Herman /Klein Tiessink (Clientenbelang) Hans Staphorsius De Ontmoeting, Louis Couperusstraat 133

27 maart 2018. Immigratie: Hoe lang gaat dat nog door?
De Interculturele Werkgroep “Laat het van twee kanten komen” organiseert een gesprek hierover met bewoners uit Geuzenveld en Slotermeer die vragen hebben over immigratie.
Instroom van vreemdelingen is dat iets van de laatste 50 jaar? Of kwam het in vroegere eeuwen ook al voor? Hoe lang blijft het doorgaan?
Soms beweren mensen dat ‘inburgeren’ gelijk staat met assimileren. Moet je je ‘oude’ cultuur opgeven? En dan nog, is integratie ook een taak voor de oorspronkelijke bewoners?
In de woonwijken met veel variatie in bevolkingsgroepen komen deze en andere vragen telkens weer naar boven.
Prof. James Kennedy, historicus en immigrant, is uitgenodigd om over dit onderwerp met ons in gesprek te gaan.
Plaats: Het Pluspunt, Albardakade 5, Geuzenveld (eindpunt lijn 13).
Programma:
– zaal open: 18.30 uur, inloop met soepmaaltijd.
– aanvang: 19.30 uur.
Meer informatie bij Luuk Wieringa, tel. 020-6144924, e-mail: luwieringa@planet.nl.


28 februari 2018. Verkiezingsdebat
Vertegenwoordigers van vijf politieke partijen: SP, D’66, DENK, PvdA en VVD, gaan met elkaar en met de zaal in debat.
Thema’s:
– Laag inkomen en armoede;
– Thuiszorg en WMO;
– Gelijkwaardigheid voor mensen;
– Gelijke kansen in het onderwijs;
Deze onderwerpen zijn voor de bewoners van Geuzenveld en Slotermeer van groot belang. De voorstellen van de partijen willen wij graag horen en bespreken.
Pieter Webeling is debatleider.
Plaats: Honingraat, Slotermeerlaan 103H.

Programma:
– zaal open: 18.30 uur, inloop met soep en hapjes.
– start debat: 19.30 – 21.30 uur.
– 21.30 uur: nagesprek.
Meer informatie bij Luuk Wieringa, e-mail: luwieringa@kpnplanet.nl.

GA 21 MAART STEMMEN


31 januari 2018. Kan dat anders? Kan dat beter? Een avond over de situatie in de Thuiszorg en de marktwerking.
Sinds enkele jaren is de Gemeente Amsterdam verantwoordelijk voor de Thuiszorg. De ‘hulp in het huishouden’ hoort hier ook bij. Er zijn meer dan 28 aanbieders, die met elkaar concurreren in marktwerking.Kan dat anders? Kan dat beter?
Hoe gaat het met het belang van de gebruiker, de cliënt?
In zijn verkiezingsprogramma doet de SP vergaande voorstellen. De partij wil de hulp bij het huishouden weghalen bij de commerciële instellingen en onder regie van de Gemeente brengen. Hiermee wordt een einde gemaakt aan dure directies, harde bezuinigingen op het thuiszorgpersoneel en aan verschraling van de zorg voor cliënten.
Samen met bewoners wil de Werkgroep “Samenleving in Constructie”  dit plan grondig bekijken.
Coby Groenendijk (6e op de lijst van de SP) geeft uitleg en toelichting.
Herman Klein Tiessink (Cliëntenbelang) zal als eerste zijn reactie geven.
En natuurlijk zullen de aanwezigen meepraten en meedenken. Hans Staphorsius (voorzitter De Brug) is gespreksleider.
Plaats: De Ontmoeting. Louis Couperusstraat 133
Programma:
– zaal open: 18.30 uur, inloop met soep en brood.
– gesprek en discussie: 19.30 – 21.00 uur.

Meer informatie bij Han Dijk, Tel. 020-6144188, e-mail: j.p.g.dijk@kpnplanet.nl.


19 mei 2017. Jongeren en ouderen praten over de vraag: Waarom herdenken we?
Wat kunnen we van elkaar leren over herdenken?; Wat is herdenken, is het belangrijk en wie of wat herdenken we? Over deze en andere vragen gaan we in gesprek.
Heeft praten wel zin? Bent u oud of jong, en nieuwsgierig? Wil je ook weten hoe iemand denkt over het verleden? Kom dan luisteren.
En zorg dat u gehoord wordt!
We zijn te gast bij de studiezalen van Positive Society.
Plaats: Het Pluspunt (Huis van Wijk), Albardakade 7.
Er zijn hapjes. Koffie, thee en fris en gesprekleiders staan klaar.
Programma:
– zaal open: 16.15 uur, inloop.
– gesprek: 16.30 – 17.45 uur.

Meer informatie bij Joke Jongejan, Dialoog in actie. Tel. 06-13785908, e-mail: j.jongejan@dialooginactie.nl.
Abdelhamid Idrissi, Studiezalen: 06-14499408, e-mail: info@studiezalen.com.


18 april 2017. Hebben “wij” elkaar nodig?
Het begrip en de tolerantie tussen de etnische en religieuze bevolkingsgroepen bevorderen, in Slotermeer en in Geuzenveld.
Dat doel van de Interculturele Werkgroep staat nog steeds recht overeind.
In maart, na de verkiezingen zeiden wij als Werkgroep dat politici in de verkiezingsstrijd daaraan geen bijdrage hebben geleverd. Met hun geroep over normen en waarden en ‘pleur-op’ zijn ze vooral bezig geweest de verschillende bevolkingsgroepen de maat te nemen. Daaruit groeit weinig begrip. Inmenging van buitenaf draagt daar evenmin aan bij.
Maar mensen bij elkaar brengen, en laten luisteren naar elkaar, dat doe je anders.
Dat begint met het besef dat niet de ander, maar elke bewoner en elke bevolkingsgroep bezig is te integreren.
Is dit misschien een gewaagde stelling?
De Interculturele Werkgroep organiseert op 18 april een Kringgesprek.
We vragen de heer Rasit Bal hoe hij aankijkt tegen de zoektocht van migranten en niet-migranten op weg naar integratie. Wordt deelname aan de samenleving makkelijker? Is er verschil tussen de generaties? Kan er vertrouwen groeien tussen bevolkingsgroepen?
Rasit Bal is tweede-generatie Nederlander met Turkse achtergrond. Hij is werkzaam voor de Hogeschool InHolland. Daarnaast is hij Voorzitter van het Contactorgaan dat namens alle Moslimorganisaties overlegt met de Nederlandse Overheid.
Programma:
– zaal open: 18.30 uur, inloop en soepmaaltijd.
– kringgesprek: 19.30 uur.

Inlichtingen: Luuk Wieringa luwieringa@planet.nl; 020-6144 92414 februari 2017. Tussen Beloftes en Daden, uitnodiging voor een verkiezingsdebat.

Het debat vindt plaats in de grote zaal van het Huis van de Wijk De Honingraat, Slotermeerlaan 103 H.
Vertegenwoordigers van drie of vier politieke partijen gaan met elkaar en met de zaal in debat.
Mahir Alkaya (nr. 16 van de SP) en Farid Azarkan (nr. 2 van DENK) hebben al toegezegd.
Bij de verkiezingen en bij de daarna te vormen regering komen onderwerpen aan de orde die voor de bewoners van Slotermeer en van Geuzenveld van groot belang zijn. Nog steeds is laag inkomen, werkloosheid en armoede een pijnpunt in onze wijk. Ook zal de mening gevraagd worden over Gelijkwaardigheid voor mensen en ruimte voor culturen en religies.
Van de verschillende partijen willen wij horen hoe zij de positie van de bewoners willen verbeteren na de slechte jaren die achter ons liggen.
De debatleiding berust bij Pieter Webeling.
Het debat begint om 19.30 uur. Vanaf 18.30 uur kunnen mensen elkaar ontmoeten met soep en hapjes. Na afloop is er tijd voor nagesprek.


25 januari 2017. Zorg in de buurt van mensen. Uitnodiging voor een avond over de situatie in de thuiszorg.
De avond wordt gehouden in het kader van de komende verkiezingen. De WMO is door de kamer heengegaan. Een kernpunt daarbij is dat organisatie en verantwoordelijkheid niet meer ligt bij de landelijke overheid maar bij de gemeente. Gaat dat wel goed? Vanavond leggen we het accent bij de vraag wat dit allemaal betekent voor de Thuiszorg.
Zowel voor de ontvangers van de thuiszorg als voor de werkers.
Dichter bij de mensen
Aan de hand van de werkwijze van een van de organisaties in de thuiszorg, genaamd Buurtzorg, willen we nagaan wat er veranderd is. Moeten de verschillende soorten thuiszorg, het verplegende en het huishoudelijke deel, uit elkaar gehaald worden? Is er voldoende aandacht voor de mensen om wie het gaat?
Verantwoording afleggen
In een tweede ronde vragen we 2 mensen uit de politiek om te reageren. Vera Bergkamp, kamerlid voor D66, over thuiszorg en de politieke situatie en Teresa Twuijver, fractielid van de SP, over de werking op gemeentelijk niveau.
Programma
Om 18.30 gaat de zaal open en is er een soepmaaltijd; om 19.30 begint het gesprek en om 21.30 is er een afsluitend drankje na. De avond is gratis.
Informatie
Han Dijk (020-6144188, j.p.gdijk@kpnplanet.nl) of Luuk Wieringa (020-6144924, luwieringa@planet.nl).
Deze avond is de vijfde in een reeks van ontmoetingen rondom de participatiesamenleving en wordt georganiseerd door het intercultureel project “Laat het van twee kanten komen”en wordt mede mogelijk gemaakt met ondersteuning van Stichting Eigenwijks en de Vrijwilligerscentrale Amsterdam Nieuw-West.


Opvoeddebatten op 23 en 30 november en op 7 en 14 december 2016.
Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat de rol van vaders in de opvoeding erg belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen. Trias Pedagogica organiseert daarom in opdracht van de gemeente Amsterdam vier opvoeddebatten met ouders en grootouders in Slotermeer.
In deze opvoeddebatten gaan mannen en vrouwen met elkaar in gesprek over verschillende onderwerpen rondom opvoeden en vaderschap. Dit gaat in samenwerking met stichting Eigenwijks en “Laat het van Twee kanten Komen”.
Plaats: de Honingraat, Slotermeerlaan 103-H
Het 1e opvoeddebat is een Algemeen opvoeddebat en vindt plaats op woensdag 23 november.
Het thema van het 2de opvoeddebat is Vaderschap , datum: woensdag 30 november.
Het 3de opvoeddebat vindt plaats op woensdag 7 december en heeft als thema Afstemming in de opvoeding.
Het 4de en laatste debat gaat over Grenzen stellen en wordt gehouden op woensdag 14 december.
Aanmelden kan bij:
De Honingraat. Adres: Slotermeerlaan 103-H.
Contactpersoon : Mostafa Essouilmi
Telefoonnummer/mailadres: 06-47874347 / m.essouilmi@triaspedagogica.nl


17 november 2016. Begrijpt u het midden-oosten nog?
Donderdag 17 november spreekt Hans Luiten over de heftige situatie in het Midden Oosten.
Plaats: Huis van de Wijk Pluspunt, Albardakade 5 (naast eindpunt lijn 13).
De zaal is open om 18.30 uur (inloop en soep).
De presentatie begint om 19.30 uur (einde: 22.00 uur)
Voor veel mensen is de situatie in het Midden Oosten verwarrend.
Met een fraaie beamerpresentatie probeert historicus Hans Luiten helderheid te geven. Hij informeert over het uiteenvallen van het Osmaanse Rijk na 1900. Engeland en Frankrijk breidden hun invloed uit, zij trokken grenslijnen op de kaart van het Midden Oosten en hielpen nieuwe regimes in het zadel.
Na de Tweede Wereldoorlog ontstonden tal van tegenbewegingen, werd de staat Israël op de kaart gezet en zochten Rusland en USA bondgenoten.
Wie zijn toch allemaal de strijdende partijen?
Hans Luiten , voormalig stadsdeelvoorzitter van Bos en Lommer, is historicus en bezoekt regelmatig landen in het Midden Oosten.